رویدادها

برنامه هاي اصلي كليسا

جلسه رسمي كليسا يك شنبه ها ساعت ٥ عصر

جلسات مشاركت و دعا پنج شنبه ها ساعت ٧ و ٧:٣٠ در ٣ نقطه از شهر بر گذار مي شود

رویای ما

نجات ، شفا و آزادی و زندگی پیروزمند در مسیح عیسی

کمک به دیگران

اشتیاق ما این است که ببینیم جانها نجات پیدا میکنند و مردم در روح القدس تعمید گرفته در پیروزی گام برمیدارند. ما میخواهیم مردم درتمام قسمتهای زندگی شفا را تجربه نمایند – روحانی، روانی، احساسی، فیزیکی، مالی، و اجتماعی. هدف ما این است که ببینیم مردم از تمامیت زندگی خود لذت میبرند. روح القدس یاری دهنده است، و اوست که به ما اشتیاق داده تا به مردم آسیب دیده یاری رسانیم

تعالی و کمال

دید و رویای ما  این است که به کمال دست یابیم. ما خدای متعالی را خدمت مینماییم، و او لایق است که اشخاصی ارجمند بر خدمات عالی او نظارت داشته باشند. ما خود را وقف کرده ایم به صداقت، شرافت، شفقت، و کاملیت. بالاتر از همه اینها خواسته قلبی ما این است که به طریق برتر دست یابیم.

محبت

عیسی مسیح میگوید: » حکمی تازه به شما میدهم، و آن این که یکدیگر را محبت کنید. همان گونه که من شما را محبت کردم، شما نیز باید یکدیگر را محبت نمایید. از همین محبت شما به یکدیگر همه پی خواهند برد که شاگرد من هستید.»( یوحنا 13 : 34 و 35)

ماموریت

ما ماموریتی الهی داریم برای تاثیر گذاشتن بر دنیا. ما خوانده شده ایم تا انجیل عیسی مسیح را به فارسی زبانان (ایرانی ، افغان و تاجیک ) و مسلمانان با هر زبان و از هر ملیتی که مقیم دالاس هستند را اعلان وایشان را خدمت و یاری برسانیم . خدا از ما میخواهد که به مردم یاد دهیم که چگونه واقعیت های کتابقمدسی را در هر جنبه از زندگیشان اجرا نمایند و از ما میخواهد مسیحیان را تشویق کنیم که بر دنیای اطرافشان تاثیر گذارند.( متی 28 : 18 – 20 و اشعیاء 1 : 17 را ملاحظه نمایید). ما باور داریم که توسط عیسی مسیح خوانده شده‌ایم تا او را شناخته و او را به دیگران نیز بشناسانیم. به همه کسانی که مشتاق شناختن عیسی مسیح هستند و یا به او ایمان دارند بعنوان خداوند و نجات‌دهنده خود ، خوش‌آمد گفته و خرسند خواهیم شد که در خانوادۀ کلیسایی خود از عطایای منحصر به فرد آنان «در عیسی مسیح، با او و برای خدمت او» بهره‌مند شویم.

باورهای ما

نجات ، شفا و آزادی و زندگی پیروزمند در مسیح عیسی

و این است آنچه كه ما به آن اعتقاد داریم: به الهامی بودن و قصورناپذیری کتاب‌مقدس. نیز کتاب‌مقدس را بالاترین مرجع در کلیه مسائل مربوط به ایمان و روش زندگی مسیحی می‌دانیم (دوم تیموتاووس ۳: ۱۶؛ عبرانیان ۴: ۱۲؛ دوم پطرس ۱: ۲۱؛ یوحنا ۱۰: ۳۵؛ متی ۵: ۱۷ و ۱۸). به خدای واحد حقیقی، تثلیث اقدس، یعنی پدر، پسر، و روح‌القدس، که هر یک شخصی متمایز از دیگری ولی در ذات یکی هستند؛ هر یک خدای کامل و حقیقی، اما بر روی هم نه سه خدا، بلکه تنها یک خدایند (تثنیه ۶: ۴؛ اشعیا ۴۳: ۱۰و۱۱؛ متی ۲۸: ۱۹؛ لوقا ۳: ۲۲). به الوهیت و خداوندمان عیسی مسیح انسانیت کامل او ، به تولد او از باکره، به زندگی عاری از گناه او، به معجزاتش، به پیام و تعالیمش، به مرگ او بعنوان جایگزین ما و کفارۀ گناه، به قیامت بدنی او در روز سوم، به صعود او به آسمان بدست راست پدر، و به آمدن ثانوی و آشکار او به این جهان در قدرت و جلال (متی ۱: ۲۳؛ لوقا ۱: ۳۵؛ اول پطرس ۲: ۲۲؛ عبرانیان ۴: ۱۵؛ متی ۱۱: ۵؛ یوحنا ۱۰: ۱۸؛ اول قرنتیان ۱۵: ۳و۴و۲۰؛ مرقس ۱۶: ۱۹؛ اعمال ۱: ۹و۱۱؛          اول تسالونیکیان 4: 16 و 17). به عالم گیر و همگانی بودن گناه و عصیان بشر سقوط‌کرده، که باعث گردیده وی مورد غضب خدا قرار گیرد و به مجازات ابدی محکوم شود (پیدایش ۳: ۶؛ رومیان ۱: ۱۸؛ ۵: ۱۲-۱۹). به نجات و رستگاری از گناه و قدرت و مکافات آن، که تنها بوسیله مرگ جانبازانه و فداکارانۀ عیسی مسیح پسر خدا امکانپذیر است که انسان شد و در راه ما قربانی گردید (متی ۲۰: ۲۸؛ ۲۶: ۲۸؛ اول پطرس ۳: ۱۸؛ اعمال ۴: ۱۲؛ یوحنا ۱: ۱۴؛ کولسیان ۲: ۱۹). به ضرورت توبه از گناه و ابراز تعهدی شخصی نسبت به عیسی مسیح بعنوان خداوند و نجات‌دهندۀ‌ بشریت، که از طریق آن، کار نجات‌بخش مسیح در مرگ و قیام از مردگان، در زندگی ما مؤثر می‌افتد (یوحنا ۱۶: ۸-۱۱؛ اول قرنتیان ۱۲: ۳). به کار روح‌القدس که ذهن ما را روشن می‌سازد، به ما تولد تازه می‌بخشد، در ما ساکن می‌شود، تقدیسمان می‌کند و به ما قدرت می‌بخشد.

و به اینکه تمام ایمانداران بر طبق اعمال ۲: ۳۸-۳۹ می‌توانند از پری روح‌القدس برخوردار شوند. این پری در ثمرات و دیگر عطایای روح جلوه‌گر می‌شود. نیز معتقدیم که این پری را باید به‌طور مداوم تجربه کرد، و زندگی در روح را باید بطور مؤثر در عمل پیاده نمود. اینکار باعث می‌شود بتوانیم با قدرت شهادت دهیم، خدمت کنیم، دعوت خود را به انجام رسانیم و برای جلال مسیح زندگی مقدسی داشته باشیم (یوحنا ۳: ۶-۸؛ اول قرنتیان ۱۲-۱۴؛ افسسیان ۴: ۱۱-۱۳؛ غلاطیان ۵: ۲۲-۲۵؛ اعمال ۱: ۸). به اینکه هر ایمانداری که از روح مولود شده است، عضوی از کلیسای جامع است که بدن و عروس مسیح می‌باشد و خدا بواسطه روح خود در آن ساکن است. نیز به اینکه هر ایماندار باید عضو یک کلیسای محلی باشد. کلیسا مطابق فرمان مسیح باید انجیل را در سراسر عالم موعظه کند و بدن مسیح را بنا نماید (اول پطرس ۲: ۹؛ افسسیان ۱: ۲۲-۲۳؛ ۲: ۲۲؛ ۴: ۱۱-۱۳؛ عبرانیان ۱۰: ۲۵؛ متی ۲۸: ۱۹و۲۰). به کهانت همه ایمانداران، بگونه‌ای که کار خدمت تنها محدود به چند رهبر نیست، بلکه تمام اعضای بدن مسیح در آن سهیم هستند زیرا همه از طریق روح‌القدس با خدا در ارتباطند و می‌توانند نقشه و اراده او را تشخیص دهند، و همان روح به آنان عطایای مختلف برای کار خدمت ارزانی داشته است (رومیان ۱۲: ۳ تا ۸ ؛ اول قرنتیان ۱۲). اما کلیسا اذعان می‌دارد که خدا به کلیسا رهبرانی عطا کرده است که کارشان تجهیز تمامی مقدسین است جهت کار خدمت برای بنای بدن مسیح (افسسیان ۴: ۱۱ تا ۱۲)؛ رهبرانی که با سرمشق، خدمت و عطایای خود، قوم خدا را رهبری می‌کنند. به قیامت مردگان، هم ناجیان و هم هالکان، یکی برای حیات ابدی و دیگری برای مجازات ابدی. (مکاشفه ۲۰: ۱۰-۱۵؛ متی ۲۵: ۳۱-۴۶). به تعمید آب، که نشاندهندۀ اطاعت، شاگردی و شهادت در مورد ایمان به مسیح است (متی ۲۸: ۱۹؛ رومیان ۶: ۳-۵؛ کولسیان ۲: ۱۲). عمل تعمید در کلیسای فارس زبان شهر دالاس بصورت فرو بردن کامل در آب و به نام پدر، پسر و روح القدس اجرا می‌شود. به آیین مقدس عشاء ربانی بعنوان سمبول مشارکت و اتحاد و یادآوری مرگ مسیح بر روی صلیب برای کفاره گناهان ما (لوقا ۲۲: ۱۹و۲۰؛ اول قرنتیان ۱۱: ۲۳-۲۶).

درباره ما

  • ما کلیسای غیرفرقه‌ای، پروتستان و بشارتی هستیم، که در اتحاد با مسیح، و بواسطه قوت روح القدس، متعهد به عملی کردن تعالیم عیسی مسیح در زندگی خود هستیم. ما اقتدار کتابمقدس، حمایت و خدمت به یکدیگر -خصوصاً از طریق گروهها کوچکتر خانگی- را ارج نهاده، و جد و جهد می‌کنیم تا نسل تازه‌ای از شاگردان و خادمین امین برای مسیح تربیت کنیم. تلاش و دعای ما این است که پیام‌آور فیض خداوندمان در خانه‌ها، اجتماع و دنیایمان باشیم

  • شبان حسين & ليلا سعدي

    شبان کلیسای فارس زبان در شهر دالاس تگزاس می باشد . او بعد از مطالعه مذاهب مختلف ، با خدای حقیقی آشنا شده و حضور او را شخصا” در زندگی خود تجربه نمود.اکنون اشتیاق او این است که این حقیقت ، محبت ، شادی و آرامش الهی را با دیگران در میان بگذارد.ایشان از سال 2006 خدمت خود را در کلیساهای خانگی در ایران آغازنمود ودر سال 2009 برای خدمت شبانی دستگذاری شد و حاصل خدمت ایشان تاسیس وبنای کلیساهای خانگی در شهرهای مختلف ایران می باشد، همچنین در مدت زمان اقامت در کشور ترکیه به خدمت شبانی در بین ایرانیها ادامه داده و حاصل خدمت ایشان تاسیس و بنای کلیساهای ایرانیان در شهرهای آدانا و مرسین ترکیه می باشد .او بر این باور است که خدا از طریق ایشان کارهای عظیمی در بین مسلمانان دالاس انجام خواهد داد.ایشان ازدواج کرده و صاحب دو فرزند می باشد

  • شبان سموئیل & رويا طلوعي

    شبان کلیسای فارس زبان در شهر دالاس تگزاس می باشد .ایشان تا سن بيست و سه سالگلى به دور از خدا زندگى كرد، اما در نتيجه ملاقات عجيب خدا با او ، قلب خود را به مسسح سپرد ، و از همان ابتداى ايمانش تصميم گرفت خود را وقف خدا كند.تا این خبر خوش را با دیگران در میان بگذارد تا دیگران نیز ، محبت و نجات خدای یکتا را تجربه کنند.ایشان خدمت تمام وقت خود را در ايران در سال ٢٠٠٧ شروع كرد و در همان سال توسط خادمين مختلف جهت شبانى كليساهاى محلى كه خود موسس آنان بود دست گذارى شد.او اميدوار است مانند كشورهاى ايران و تركيه شاهد كارهاى عجيب خدا در شهر دالاس آمريكا نيز باشدایشان ازدواج کرده اند

تماس با ما

OFFICE : (972) 307 – 3033

CELL PHONE: (972) 307 – 3033

Email: pcfdallas@gmail.com

Address: 4041 MARSH LANE CARROLLTON TX 75007

گروه ها

بانوان

کلیسای فارس زبان دالاس برای کمک رساندن به بانوان وقف شده است ، که بانوان آزادی و سرنوشت خود را در مسیح درک کند. اگر شما تازه ایمان آورده اید و یا مدت هاست که عیسی مسیح را پیروی می کنید. شما می توانید جایی در بین بانوان ما پیدا کنید. هدف از این مشارکت ایجاد فضایی آرام و بدور از مشغله های فکری روزانه وخانواده است تا با مشورت و همفکری در این جمع بتوانید در رشد و تعالی خانواده خود مفید باشید. ما از سخنرانان مهمان در مشارکت هایمان بهرهمند خواهیم شد . ما از شما دعوت می کنیم تا با زنان دیگر آشنا شوید.

آقایان

متفاوت ساختن، دیدگاه کمیته مردان کلیسای فارسی زبان دالاس است. ایجاد روابط استراتژیک از طریق کار، دعا، پرستش، کمک هزینه تحصیلی، کمک می کند تا هر مردی هدف خدادادی خود را پیدا کند و تحقق بخشد. به ما بپیوندید و بخشی از مردانی که تفاوت ایجاد می کنند باشید 

پرستش و دعا

کتاب مقدس روشن می سازد که قوم خدا، همواره پرستش و عشق خود را به روشهای مختلف نشان می دهند. به همین دلیل است که شما قوم خدا را در کلیسا فارس زبان دالاس آزادانه در حال ستایش و پرستش از طریق موسیقی ، آواز خواندن ، فریاد کشیدن ، کف زدن ، رقصیدن ، بلند کردن دست و آواز خواندن در روح می بینید اگرچه ستایش و پرستش ما برای اوست، ما نیز از حضور روح القدس تازه شده، قوت می یابیم .زیرا او در میان پرستش قوم خود ساکن است بدین ترتیب که ما گرد هم می آیم و بر او تمرکز می کنیم، روح القدس حضورش را در میان ما از طریق راه های منحصر بفرد آشکار می سازد

كانون شادی - كودكان

تعالیم و زندگی عیسی مسیح در طول مدتی که در زمین زیست، حاکی از جایگاه خاص کودکان در قلب اوست. مسیح فرمود ”بگذارید کودکان نزد من آیند و ایشان را باز مدارید زیرا که پادشاهی آسمان ازآن چنین کسان است“. (انجیل متی باب ۱۹ آیه ۱۴) از این رو کودکان برای ما نیز از ارزش و اهمیت خاصی برخوردارند. بعنوان کلیسای عیسی مسیح وظیفۀ خود می‌دانیم که تعالیم او را به کودکان خود بیاموزیم تا در جامعه‌ای که مبتلا به انحطاط اخلاقی گسترده است، کودکان ما با الگوی عالی مسیح آشنا شوند. به همین منظور در روزهای یکشنبه همزمان با جلسات عمومی، جلساتی جداگانه و مناسب سن بچه‌ها نیز دایر می‌باشد که شامل سرود، پرستش، دعا، تعلیم، بازی و کارهای دستی می‌باشد. بدین ترتیب با شناسانیدن عیسی مسیح به بچه‌ها آنها را یاری میدهیم تا تعالیم او را سرمشق زندگی خود قرار دهند. کودکان در گروهها سنی مختلف تقسیم شده و هر کدام از این گروههای سنی بصورت جداگانه تعلیم می‌بینند. شما نیز دعوت دارید فرزندانتان را همراه خود به کلیسا بیاورید، چرا که کلیسا همانقدر محل عبادت بزرگترهاست که برای کودکان نیز. چنانکه عیسی مسیح فرمود: ”بگذارید کودکان نزد من آیند و ایشان را باز مدارید …“

نوجوانان و جوانان

ما براین باوریم که آنها دنیایشان را از طریق عشق به خدا تغییر می دهند. از طریق یک پایه محکم در کلام خدا، و درک عملی از چگونگی بکار بستن آن در جهان امروز، ما به آنها در توسعه یک جهان بینی بر پایه کتاب مقدس و تجهیز کردن آنها برای پیشبرد پادشاهی خدا کمک می کنیم.این کمیته در کلیسای فارس زبان دالاس جوانان ونوجوانان را به چالش می کشد که همه آن چیزی باشند که خدا آنها را به آن فراخوانده است. به خداوند آسمانی خود نگاه می کنند و هویت خود را بعنوان پسران، دختران و وارثان و نتیجه را در زندگی فداکارانه درمی یابند. عشقی که در قلب خدا برای آنها برافروخته می شود –و در آنها ادامه می یابد- جهان آنها و ما را تغییر خواهد داد. برای جوانان و نوجوانان ما فقط رفتن به کلیسا کافی نخواهد بود. جهان نیاز به نسلی دارد که در کلیسا باشند و شاهکار بزرگی برای خداوند خود انجام دهند. به همین دلیل است که جوانان ما به دعا و مراقبت از یکدیگر و دیگران تربیت می شوند. و خدا دره ها را می گشاید. جوانان و نوجوانان ما،از خدمات ویژهءپرستش، جلسات دعا، مطالعه کتاب مقدس و زمان های آموزش و تجهیز کردن برخوردار هستند. که همه اختصاصا” برای تحت تاثیر قرار دادن این گروه سنی طراحی شده است و آنها را به عیسی مسیح نزدیکتر می کند. ما برای تیم رهبری کمیته جوانان و نوجوانان که خدا به ما داده است سپاسگذاریم.

داوطلبین